fbpx

GoInvite privaatsustingimused

Käesolevates privaatsustingimustes kasutatakse GoInvite’i kasutustingimuste definitsioone. Kasutustingimused Korraldajatele on leitavad siit. Kasutustingimused Ostjatele on leitavad siit.

GoInvite OÜ (edaspidi GoInvite) arendab ja pakub „GoInvite“ mobiilirakendust, mille eesmärk on pakkuda inimestele platvormi ürituste korraldamiseks ja üritustele piletite ostmiseks. GoInvite viib omavahel kokku Korraldaja, Ostja ja Kasutaja (edaspidi üldnimetusena kasutaja). Samuti soovib GoInvite pakkuda paremat kasutajakogemust ning võimaldada GoInvite’i kasutajatele läbipaistvamat omavahelist suhtlust. Seetõttu kogub ja töötleb GoInvite ka isikuandmeid.

GoInvite’i teenuse kasutaja nõustub isikuandmete töötlemisega GoInvite’i rakenduse installeerimisel. Selleks, et rakendust kasutada, peab kasutaja tutvuma vastavate dokumentidega ning märkima „Olen tutvunud kasutustingimustega ja isikuandmete töötlemisega ning nõustun nendega ja mõistan, et vastavate dokumentide aktsepteerimine on GoInvite’i rakenduse kasutamise eelduseks“ välja juurde linnukese. Sellega kinnitab kasutaja, et nõustub, et tema isikuandmeid töödeldakse.

Lisaks küsib GoInvite kasutajalt rakenduse installeerimisel või kasutaja loomisel ka nõusolekut teatud juhtudel eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks. Vastav olukord on väga erandlik ning GoInvite ei võta endale eesmärgiks eriliigiliste isikuandmete töötlemist, siiski võib esineda olukordi, kus seda tuleb ette näiteks seetõttu, et kasutaja külastab järjest teatud üritusi, millest on võimalik saada teavet kasutaja seksuaalse sättumuse, päritolu või religiooni kohta. Selleks võtab GoInvite kasutajalt nõusoleku, kasutaja peab märkima vastavasse kastikesse linnukese ning kinnitama oma nõusoleku andmist.

GoInvite kogub ja töötleb isikuandmeid, mida kasutajad edastavad GoInvite’ile, lisavad GoInvite’i rakendusse või mille puhul annavad GoInvite’ile ligipääsu nii rakenduse installeerimisel kui ka hilisema kasutamise käigus.

Hoolime Teie privaatsusest, peame Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust oluliseks, kasutame meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt. Teeme kõik selleks, et sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida isikuandmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

1.    Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme?

Järgnevalt anname ülevaate, milliseid isikuandmeid töötleme:

 • rakenduse kasutaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, foto, e-posti aadress, tagasiside hinnangud, profiilikirjeldus, ostetud ja müüdud piletite liigid, hinnad ja kogused;
 • kasutaja geograafiline asukoht;
 • ürituse aeg ja asukoht;
 • ostu staatus, ostu sooritamise aeg, kasutatud operatsioonisüsteem;
 • maksja nimi, makseviis, maksmiseks sooritatud panga nimi, makse staatus, pileti kasutamise aeg;
 • aeg-ajalt üritustel osalemisest tuletatavad eriliigilised isikuandmed, nagu personaalsed eelistused, religiooni ja tervisega seonduv üldine teave;
 • mobiilirakenduse alla laadimine ja selle kasutamise aktiivsus;
 • seadme identifitseerimisandmed, millele GoInvite’i rakendus on installeeritud.

2.    Mis eesmärgil isikuandmeid kogume ja töötleme?

Isikuandmete kogumise peamine eesmärk on pakkuda GoInvite’i teenust. Kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et oleks meil võimalik kokku viia kasutajad, tagada kasutajatele ja nende üritustele tagasiside andmine, samuti et GoInvite’i rakendust aja jooksul parandada.

 

Töötleme teie isikuandmeid, et:

 • hallata teie kontot, sh et näeksite külastatud ürituste, ostetud piletite ja muude toimunud tegevuse teavet;
 • pakkuda teile ürituse vahendamise teenuseid;
 • pakkuda kasutajatuge ja küsida tagasisidet;
 • saata teateid (nt ürituse muutumise, makse ebaõnnestumise vms kohta);
 • pakkuda teavet vastavalt teie asukohale. Kui jagate meiega oma asukohta (st lubate oma mobiiltelefonil meile oma asukohainfo saata), võime asukohateavet kasutada, et pakkuda teile teavet ürituste kohta;
 • soovitada teile tulevikus toimuvaid üritusi kas selle põhjal, millistel üritustel olete varasemalt ise osalenud või selle põhjal millised üritused vastavad teie profiilile;
 • võime kasutada isikuandmeid GoInvite’i tehniliste- ja kvaliteediprobleemide lahendamiseks;
 • pileti väljastamiseks;
 • pileti eest makse vastu võtmiseks, makse tagastamiseks ja Teenustasu mahaarvutamiseks;
 • pileti korduvkasutamise vältimiseks;
 • ärianalüütika ja teenuse parendamiseks;
 • et teavitada teid GoInvite’i rakenduse värskendustest ja muudest GoInvite’iga seotud muudatustest;
 • võimalike seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks nt raamatupidamislike andmete säilitamine;
 • võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, et tagada teenuse osutamisel turvalisus.

3.    Isikuandmete kogumise meetod

Kogume isikuandmeid GoInvite’i kasutajate ees- ja perekonnanimede, telefoninumbrite, profiilifotode,  profiilikirjelduse ja e-posti aadresside kohta rakenduse installeerimisel. Kui olete meile andnud loa, siis kogume vastavad isikuandmed teiste sotsiaalmeediaplatvormide vahendusel, nagu Facebook või Google, kui te pole meile luba andnud, kogume nimetatud isikuandmed teie poolt rakendusse sisestatud ulatuses.

 

Kogume isikuandmeid geograafilise asukoha kohta, kui kasutaja on selleks meile loa andnud, vastava funktsiooni aktiveerinud ning vastav platvorm on avatud. Geograafilise asukoha isikuandmete kogumine peatub kohe pärast seda, kui kasutaja on GoInvite’i rakenduse oma seadmes sulgenud.

 

Muid isikuandmeid (makseandmed, piletitüübid jms) kogume teenuse kasutamise ajal rakendusest saadava teabe põhjal.

4.    Isikuandmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Kõik GoInvite’i poolt töödeldavad isikuandmed on konfidentsiaalsed ning neid ei jagata kolmandate isikutega (v.a siin peatükis kirjeldatud juhud). Jagame teie isikuandmeid üksnes volitatud töötlejatega, kelle teenuseid kasutame GoInvite’i rakenduse toimimiseks ning üksnes ulatuses, mis on vajalik selleks, et pakkuda teile parimat teenust. GoInvite kasutab volitatud töötlejaid juhul, kui:

 • te tasute pileti eest. Pileti eest tasumisel pangalingi kaudu edastatakse ligipääs teie panga rekvisiitidele Maksekeskus AS-ile. Maksekeskuse privaatsustingimuste ja kasutustingimustega saab tutvuda nende veebilehel https://maksekeskus.ee;
 • kui GoInvite vajab tugiteenuseid. Juhul, kui kasutame väliseid teenuseosutajaid, kes osutavad meile teatud teenuseid, näiteks rakenduse teenuse või majutuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad, siis selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus;
 • kasutame serverit andmete hoiustamiseks. GoInvite …

Kuivõrd GoInvite töötleb Korraldaja ja Ostja isikuandmeid Korraldaja volitusel, siis teatud juhtudel peab GoInvite töötlema isikuandmeid, mis on saadud Korraldajalt:

 • Korraldaja volitab GoInvite’i töötlema Ostjate isikuandmeid, st kasutajad, kes osalevad Korraldaja üritusel ning soetavad endale Piletipoest pileti. Volituse sisuga saate tutvuda Korraldaja Kasutustingimuste all;
 • GoInvite tegeleb kõikide Korraldajat puudutavate isikuandmetega seotud päringutega. Päringu saab esitada e-maili aadressile .

Samuti esineb olukordi, kus GoInvite peab edastama isikuandmeid kolmandatele isikutele:

 • kasutaja nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas isikuandmekaitset käsitlevate õigusaktidega;
 • GoInvite’iga seotud ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega. Sellisel juhul jäävad kõik isikuandmed konfidentsiaalseks;
 • kui te olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks konkreetsele vastuvõtjale.

5.    Isikuandmete edastamine väljaspool EUROOPA LIITU

Me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Isegi, kui edastame isikuandmeid väljapoole EMP-d, siis seda üksnes siis, kui oleme kindlad, et saame tagada isikuandmete piisava kaitse vastavalt kohalduvale õigusele.

6.    Andmete turvalisus ja kustutamine

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks ning lisaks vastavalt kohalduvates seaduses sätestatud nõuetest. Kogume ka statistikat ehk isikustamata isikuandmeid. Neid säilitame tähtajatult.

 

GoInvite teenuse käigus kogutud isikuandmetele on juurdepääs ainult GoInvite’i (või lepinguliste koostööpartnerite) töötajatel või muu õigusliku suhte alusel tegutsevatel isikutel. Need inimesed saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada GoInvite’i teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.

 

Kui soovite meie poolt kogutud Teie kohta käivaid isikuandmeid kustutada, saate seda teha saates kirjaliku avalduse meie klienditoele info@goinvite.app. Pärast taotluse saamist kustutame konto ja kontoga seotud isiklikud isikuandmed, kui ei esine just seadusest tulenevat põhjust, miks me ei saa teie isikuandmeid kustutada. Näiteks te ei ole täitnud oma maksekohustusi. Pärast kustutamist muudetakse isikuandmed anonüümseks ning kasutame neid ainult statistika koostamise eesmärgil. GoInvite’i rakenduse deinstallimine Teie seadmes ei tähenda automaatselt, et teie konto kustutatakse ning kustutame ka teie isikuandmed.

 

Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

 

Kooskõlas kohalduvate isikuandmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, teatud juhtudel töötlemise piiramist ja nende ülekandmist.

 

Juhul, kui te taotlete isikuandmete töötlemise piiramist, peatamist või isikuandmete kustutamist, võib see meie poolt teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

7.    Otseturundus

7.1      Kasutame teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit oma tootega seotud turundussõnumite jagamiseks ainult siis, kui olete andnud vastava nõusoleku veebilehel www.goinvite.app või GoInvite’i rakenduses. Kui Te ei soovi enam otseturustusteateid saada, saatke palun vastavasisuline teade
7.2      Samuti soovitame teile uusi põnevaid üritusi vastavalt teie poolt juba külastatud ürituste ajaloole. Teeme seda üksnes siis, kui olete andnud eelnevalt oma nõusoleku.

8.    Privaatsustingimustega seotud küsimused ja privaatsustingimuste muutmine

8.1      Kui teil on meie privaatsustingimustega seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust: GoInvite OÜ, 8.2      GoInvite OÜ andmekaitsespetsialist on GoInvite OÜ töötaja Evelin Mitt,
8.3      GoInvite jätab endale õiguse aeg-ajalt privaatsustingimusi muuta. Teavitame sellest GoInvite’i rakenduse kasutajaid esimesel võimalusel.