fbpx

Kasutustingimused korraldajale

1.    Lepingu pooled ja ese

1.1      GoInvite OÜ (edaspidi GoInvite), registrikood 14662532, aadress Alu tee 15, Uusküla, Rapla vald, Raplamaa, e-post info@goinvite.app osutab GoInvite mobiilirakenduses kasutajaks registreerunud füüsilisele või juriidilisele isikule (edaspidi Korraldaja) piletite vahendamise teenust, milleks on elektrooniliste piletite mobiilirakenduse põhine vahendamine ostjale (edaspidi Ostja).

1.2      GoInvite osutab Korraldajale mobiilirakendusepõhist teenust, mille abil on Korraldajal võimalik müüa Ostjale pileteid (edaspidi Teenus). GoInvite osutab Korraldajale Teenust GoInvite mobiilirakenduse infosüsteemi vahendusel mobiilirakenduses „GoInvite“.

1.3      Konto loomisel nõustub Korraldaja käesolevate kasutustingimustega (edaspidi Kasutustingimused).

2.    Teenuse sisu ja välistused

2.1      Teenus sisaldab GoInvite poolt Piletipoe arendamist, ajakohastamist, hooldust, isikuandmete majutust, e-piletite müügi vahendamist, maksevõimaluse korraldamist läbi GoInvite’i valitud teenuseosutajate kaudu ja kasutajatuge Korraldajale.

2.2      Teenus ei sisalda piletite kontrolliteenust Korraldaja üritustel. Piletite kontrolli oma ürituse territooriumil korraldab Korraldaja iseseisvalt mobiilirakenduses asuva skaneerimise funktsiooni abil. Korraldaja vastutab, et tal oleks selle jaoks olemas töötava kaameraga mobiiltelefon ning samasse seadmesse alla laetud „GoInvite“ mobiilirakendus.

3.    GoInvite teenustasu maksmise kord

3.1      Korraldaja poolt GoInvite’ile makstav tasu Teenuse eest arvestatakse müüdud piletite tulult. Tasu on 30% müüdud piletite brutohinnast (edaspidi Teenustasu), kui Korraldaja ja GoInvite ei ole kokku leppinud teisiti.

3.2      Kogu piletite müügikäive laekub esmalt makseteenuse osutaja (lepingu sõlmimise hetkel Maksekeskus, kuid GoInvite’ile jääb õigus muuta makseteenuse osutajat ning Korraldajat võimalusel teavitada) kontole. Makseteenuse osutaja kannab piletite müügikäibe GoInvite’ile, pidades kinni makseteenuse osutaja teenustasu. Pärast Korraldaja loodud ürituse toimumist, kannab GoInvite Korraldajale piletite müügikäibe edasi 14 päeva jooksul, kui Korraldaja ega GoInvite ei lepi kokku teisiti. GoInvite ei kanna Korraldajale piletite müügikäivet, kui esineb Kasutustingimuste punktis 6.4 toodud välistusi.

3.3      Korraldajale piletimüügikäivet edasi kandes peab GoInvite kinni Teenustasu. Korraldaja volitab GoInvite’i enda nimel teostamist vastu võtma ning Teenustasu kinni pidama. Samuti volitab Korraldaja GoInvite’i muude Teenuse osutamisega seotud täitmiste vastuvõtmiseks. Teenustasu kinni pidamise kohta esitab GoInvite Korraldajale sellekohase arve, juhul kui Korraldaja vastava päringu teeb ning GoInvite sellise päringu ka aktsepteerib.

4.    Korraldaja kohustused

4.1      Korraldaja kinnitab üritust luues, et esitab GoInvite’ile tõese teabe Korraldaja andmete kohta, annab klientidele GoInvite’i keskkonnas pileteid müües kogu vajaliku tõese teabe ürituse ja piletite kohta, aktsepteerib GoInvite’i keskkonnas müüdud pileteid, maksab GoInvite’i poolt osutatava teenuse eest tasu ning hoidub kahjustamast GoInvite’i mis tahes õigusi ja huve, sh õigusi intellektuaalomandile.

4.2      Korraldaja kohustub GoInvite’i keskkonna kasutajaks registreerudes esitama GoInvite’ile tõese teabe enda isiku- ja kontaktandmete kohta. Korraldaja avaldab muuhulgas järgmised andmed:

4.2.1      nimi (juriidilise isiku puhul ärinimi);

4.2.2      meiliaadress;

4.2.3      telefon;

4.2.4      pangakonto number (GoInvite’i poolt piletite müügitulu edastamiseks).

4.3      Korraldaja kohustub GoInvite keskkonda iseseisvalt üritusi sisestades ja üritusi hallates esitama klientidele kogu vajaliku tõelese teabe, sh info pileti hinna, ürituse toimumise aja ja koha ning ürituse kirjelduse ja ka isikuandmete töötlemisega seonduva informatsiooni.

4.4      Eelnevalt toodud punktide rikkumisel on GoInvite’il õigus Korraldaja konto blokeerida või muul viisil Korraldaja GoInvite’i keskkonnast eemaldada. See ei välista GoInvite’i poolt muu kahju hüvitamise nõude esitamist.  

5.    GoInvite’i kohustused

5.1      GoInvite võimaldab Korraldajal korraldada piletite müüki GoInvite’i keskkonnas, tagab Korraldajale piletite müüki puudutava info kättesaadavuse GoInvite’i keskkonnas, edastab Korraldajale 14 päeva jooksul peale ürituse toimumist piletite müügikäibeks oleva summa, millelt GoInvite’i juhiste alusel on eelnevalt kinni peetud Teenustasu.

5.2      GoInvite’i keskkonnas piletite müügi korraldamisel võimaldab GoInvite:

5.2.1      Korraldajal panna müüki soovitud hinnaga ja koguses märgistamata istekohtadega pileteid;

5.2.2      Korraldajal müüa ühele üritusele erinevat liiki pileteid;

5.2.3      Korraldajal jälgida reaalajas ostetud ja kontrollitud piletite kogust;

5.2.4      Korraldajale kasutajatoe kasutamist.

5.3      GoInvite pakub Korraldajale e-posti ja telefoni teel kasutajatuge tööpäevadel ajavahemikus kell 10.00 kuni 16.00. Kasutajatoe kontakt on info@goinvite.app, telefon +372 53 920 320. Ostjale esmast kasutajatuge pakub Korraldaja ning Ostjad saavad Korraldajaga kontakteeruda peale pileti ostmist Korraldaja e-maili või telefoni teel. Kui Korraldaja ei suuda iseseisvalt Ostja küsimustele vastata või probleemi lahendada, suunab ta küsimuse või probleemi edasi GoInvite’ile.

5.4      Piletite müügiinfo on Korraldajale kättesaadav GoInvite’i mobiilirakenduse keskkonda sisselogimise järel mis tahes ajahetkel, välja arvatud Korraldajale eelnevalt tehtud GoInvite’i keskkonna hooldustööde teostamise ajal või GoInvite’ist sõltumatute GoInvite’i keskkonna kasutamise takistuste korral.

5.5      GoInvite võimaldab Korraldajal kasutada mobiilirakendusesisest lahendust, mille abil Korraldaja saab GoInvite’i keskkonnas ostetud piletite kehtivust kontrollida, kehtiva pileti valideerida ja pileti kasutatuks lugeda.

6.    Vastutus

6.1      GoInvite vahendab pileteid Korraldaja huvides ega vastuta müügitingimuste eest ega müügilepingu alusel tekkivate nõuete eest. Nõuete eest vastutab Korraldaja.

6.2      GoInvite vahendab pileteid Korraldaja ülesandel, nimel ja kulul ega oma õigust pileti hinna ja Korraldaja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh ei osta pileteid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud pileteid või muid üritusega seotud esemeid, välja arvatud punktis 6.4 toodud juhtudel. Pileti ostmisel sõlmitakse müügileping Korraldaja ja Ostja vahel. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab Korraldaja ning GoInvite ei vastuta nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ega täitmise eest. Korraldaja kohustub Ostjaid teavitama ka isikuandmetega seonduvast.

6.3      GoInvite ei vastuta Korraldaja tegevuse eest ega ole Korraldaja esindaja. GoInvite ei vastuta ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindajana. Vastutav isik on Korraldaja.

6.4      GoInvite võtab endale õiguse osta piletid tagasi või hüvitada pileti eest tasutud summa juhul, kui üritust ei toimu, üritus lükkub edasi või muutub ürituse toimumiskoht või muu kontseptsioon, mida Goinvite peab Korraldaja ja Ostja vahelise lepingu oluliseks tingimuseks ning mis võib mõjutada Ostja kasutajakogemust. GoInvite hüvitab Ostjale üksnes piletisumma ega vastuta Ostjale tekkinud muu kahju või Ostja poolt kantud muude kulutuste eest, samuti ei vastuta GoInvite intresside, viiviste ega muude kõrvalkohustuste täitmise eest Ostja ees. Sellises olukorras puudub Korraldajal õigus nõuda GoInvite’ilt piletite müügi eest saadud tasu.

6.5      Korraldaja ega GoInvite ei vastuta lepingu rikkumise eest ulatuses, mille põhjustas vääramatu jõud, sealhulgas näiteks ulatuslik elektrikatkestus või internetikatkestus. Vääramatu jõu möödumisel peavad Korraldaja ja GoInvite jätkama oma kohustuste täitmist niipea, kui pärast vääramatu jõu asjaolude ära langemist võimalik.

6.6      Teenuse osutamises võib esineda katkestusi tulenevalt GoInvite’i teenusepakkujatest (nt makseteenuse või serverite hooldus). Sellises olukorras ei loeta GoInvite’i lepingut rikkunuks ning GoInvite taastab teenuse osutamise esimesel võimalusel.

7.    Isikuandmed

7.1      Korraldaja peab arvestama isikuandmete kaitse õigusaktidega ning tagama, et Korraldaja täidab isikuandmete kaitsega seotud õigusakte. Korraldaja on isikuandmete vastutav töötleja. Korraldaja volitab Kasutustingimustega GoInvite’i töötlema isikuandmeid volitatud töötlejana ning GoInvite töötleb isikuandmeid lähtuvalt Korraldaja juhistest.

7.2      Teenuse kasutamisega seotud isikuandmete osas annab Korraldaja GoInvite’ile loa töödelda käesolevates Kasutustingimuste punktis 4.2 toodud isikuandmeid Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

7.3      Samuti annab Korraldaja GoInvite’ile loa töödelda volitatud töötlejana Ostjate isikuandmeid, et täita Teenuse osutamisega seotud kohustusi, Teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja eesmärkidel. Ostjatega seotud isikuandmed on toodud Ostjate Kasutustingimustes ja GoInvite’i privaatsuspoliitikas.

7.4      GoInvite töötleb isikuandmeid nii kaua kui vajalik, kuid nii vähe, kui võimalik, lähtudes Teenuse osutamiseks vajalikust maksimaalsest ajast ning seaduses esitatud nõuetest (näiteks raamatupidamiskohustusega seonduv).

7.5      GoInvite’il on õigus keelduda isikuandmete töötlemisest olukorras, kus Korraldaja ei suuda GoInvite’ile kinnitada, et isikuandmete töötlemine on õiguspärane.

7.6      GoInvite kinnitab, et GoInvite töötajatel ja teenusepakkujatel, kes tegelevad eelnimetatud isikuandmete töötlusega on konfidentsiaalsuskohustus.

7.7      GoInvite kinnitab, et kasutab isikuandmete kaitseks sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

7.8      GoInvite kustutab või tagastab kõik Teenuse osutamisega seotud isikuandmed, juhul, kui see ei ole vastuolus seadusest tuleneva isikuandmete säilitamise kohustusega.

7.9      Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta leiab GoInvite’i privaatsustingimustest.

8.    Küpsised

8.1         GoInvite võib kasutada piletipoes küpsiseid (cookies), vastava Korraldaja ürituse analüüsimiseks. Vastaval juhul peab GoInvite teavitama Ostjaid küpsiste kasutamisest. Vastavate küpsistega seotud probleemide korral vastutab Ostja ees Korraldaja.

8.2      Ostjatel on võimalik oma brauserites küpsiste kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme piletite ostmisel.

8.3      GoInvite ei edasta Korraldajale omapoolsete küpsiste andmeid.

9.    Intellektuaalne omand

9.1      Korraldaja annab GoInvite’ile tasuta, tähtajatu, ülemailmse, tagasivõetamatu litsentsi all‑litsentseerimise õigusega teostamaks Korraldaja üritusega seotud intellektuaalse omandi õigusi järgmistes olukordades: 

9.1.1      Korraldaja ürituse reklaamimiseks GoInvite’i kanalites;

9.1.2      Korraldaja üritusega seotud intellektuaalse omandi kasutamiseks GoInvite’i enda reklaammaterjalides, sealhulgas esitlustes, meediaväljaannetes avaldatavas reklaamid, GoInvite’i sotsiaalmeediakanalites ja muudel sarnastel juhtudel.

10. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine.

10.1    Käesoleva tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

10.2    Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Kasutustingimused ostjale

1.    Lepingu pooled ja ese

1.1      GoInvite OÜ, (edaspidi GoInvite), registrikood 14662532, aadress Alu tee 15, Uusküla, Rapla vald, Raplamaa, e-post osutab GoInvite mobiilirakenduses kasutajaks registreerunud füüsilisele või juriidilisele isikule (edaspidi Korraldaja) piletite vahendamise teenust ning vahendab elektroonilisi pileteid ka mobiilirakendust kasutatavatele ostjatele (edaspidi Ostja) ning edastab Korraldaja ürituste kohta käivat infot tavakasutajatele, kes pole end rakenduses registreerinud (edaspidi Kasutaja).

1.2      GoInvite mobiilirakenduse (edaspidi Piletipood) alla laadimisel ja kasutamisel kehtivad Ostjale alljärgnevad tingimused (edaspidi Kasutustingimused).

2.    Teenuse sisu ja piletid

2.1      Piletipoest on võimalik Ostjatel osta pileteid, mida on Piletipoodi sisestanud Korraldajad.

2.2      GoInvite vahendab Korraldajate müüdavaid pileteid Piletipoe vahendusel, kuid ei sõlmi Ostjaga ise müügilepingut ning ei ole ürituste Korraldajaks, kui GoInvite pole just vastupidist sõnaselgelt ürituse juures kinnitanud. Seetõttu puudub GoInvite’il õigus ja võimalus mõjutada ürituse sisu ja piletite müügitingimusi.

2.3      Piletite ostmiseks peab Ostja valima piletiliigid ja kogused ning sisestama muud nõutud andmed.

2.4      Pärast piletite eest tasumist, saab Ostja ostetud piletiostu kinnituse koheselt. GoInvite edastab selleks Ostjale QR koodi. Ostjale ei saadeta eraldi kinnitust e-mailile.

2.5      Ostja nõustub, et GoInvite kasutab Piletipoe pidamisel enda poolt valitud makseteenust. GoInvite ei vastuta makseteenusega seonduva eest. 

3.    Teenuse sisu kasutajatele

3.1      GoInvite annab rakenduse Kasutajale õiguse näha toimuvaid üritusi ning saada ligipääs ürituste infole. Kasutajale ei laiene Ostja õigused ning Kasutaja ei saa soetada Piletipoe vahendusel pileteid. Muus osas, juhul kui see on asjakohane käesolevate Kasutustingimuste kohaselt, kohaldatakse Kasutajatele Ostjatega seonduvat, muuhulgas Ostjate asjakohaseid üldisi kohustusi.

4.    GoInvite’i õigused ja kohustused

4.1      Juhul, kui Ostja esitab valeandmeid või GoInvite otsustab muudel alustel Ostja või Kasutaja ebasobivuse, on GoInvite’il õigus Ostja ostuõigus blokeerida või Ostja muul viisil GoInvite’i keskkonnast eemaldada.

4.2      Piletipoega seotud kasutustingimuste rikkumise korral on GoInvite’il õigus Ostja poolt Piletipoe kasutamine ühepoolselt lõpetada ja/või piletiostutehing katkestada.

5.    Ostja õigused ja kohustused

5.1      Ostjal on õigus osta Piletipoe vahendusel ürituste pileteid.

5.2      GoInvite Piletipoe rakenduses mistahes toimingu tegemisega kinnitab Ostja, et:

5.2.1      ta on vähemalt 18-aastane piletipoe kasutamiseks täielikult teo- ja otsusevõimeline füüsiline isik (7-18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik kinnitab vastavalt, et tal on Piletipoe kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek ja pileti ostmiseks saadud vajalikud vahendid); või

5.2.2      ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Piletipoe kasutamiseks ja sellele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;

5.2.3      ta täidab nõuetekohaselt kõiki piletipoe kasutustingimusi;

5.2.4      tema poolt avaldatud andmed on tõesed.

6.    Intellektuaalne omand

6.1      Kasutajad ega Ostjad ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi GoInvite’i rakendusest pärinevat ilma selle omaniku sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta. Õigustega kaitstud materjali kasutamine (v.a juhul, kui see on Kasutustingimustes lubatud) ilma GoInvite’i ja (kui see on asjakohane) isiku, kellele vastavad õigused kuuluvad, loata on keelatud.  

6.2      GoInvite’i graafiline sisu ja muud GoInvite’i rakendusega seonduv, sealhulgas teenindusmärgid ja kaubamärgid, GoInvite’i nimi, GoInvite’i logo intellektuaalse omandi õigused kuuluvad GoInvite’ile. Keelatud on neid märke, logosid või kaubanimesid kopeerida ja kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

7.    Isikuandmed

7.1      GoInvite töötleb Ostjate isikuandmeid Korraldaja volitatud töötlejana ning teatud juhtudel iseseisvalt vastutava töötlejana. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused on toodud GoInvite’i privaatsustingimustes.

8.    Küpsised

8.1         GoInvite võib kasutada Piletipoes küpsiseid (cookies), vastava Korraldaja ürituse analüüsimiseks. Vastaval juhul peab GoInvite teavitama Ostjaid ja Kasutajaid küpsiste kasutamisest.

8.2      Ostjatel on võimalik oma brauserites küpsiste kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme piletite ostmisel.

8.3      GoInvite ei edasta Korraldajale omapoolsete küpsiste andmeid.

9.    Vastutus

9.1      GoInvite vahendab pileteid Korraldaja huvides ega vastuta müügitingimuste eest ega müügilepingu alusel tekkivate nõuete eest. Nõuete eest vastutab Korraldaja.

9.2      GoInvite vahendab pileteid Korraldaja ülesandel, nimel ja kulul ega oma õigust pileti hinna ja Korraldaja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh ei osta pileteid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud pileteid või muid üritusega seotud esemeid, välja arvatud punktis 9.3 toodud juhtudel. Pileti ostmisel sõlmitakse müügileping Korraldaja ja Ostja vahel. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab Korraldaja ning GoInvite ei vastuta nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ega täitmise eest.

9.3      Juhul kui üritust ei toimu, üritus lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, hüvitab GoInvite’i pileti ostusumma, eeldusel et Ostja on pileti eest tasunud läbi GoInvite rakenduse ja teavitab vastavast soovist hiljemalt 7 päeva jooksul peale ürituse ära jäämist või ürituse ära jäämise faktist teada saamist GoInvite’i e-maili teel . Piletiraha kantakse Ostjale tagasi pärast GoInvite’i poolt avalduse kättesaamist 14 päeva jooksul.

9.4      GoInvite hüvitab Ostjale üksnes piletisumma ega vastuta Ostjale tekkinud muu kahju või Ostja poolt kantud muude kulutuste eest, samuti ei vastuta GoInvite intresside, viiviste ega muude kõrvalkohustuste täitmise eest Ostja ees.

9.5      GoInvite ei kanna vastutust pileti kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud Piletipoe kasutaja esitatud ebatäpsed andmed, kolmandate isikute tegevus (sh makseteenuse osutaja tegevus), internetiühenduse katkestused Piletipoe ja Ostja vahel ning muud GoInvite’ist sõltumatud asjaolud.

9.6      Probleemide esinemisel GoInvite’i rakenduses on kasutajal võimalik pöörduda .

10. Lõppsätted

10.1    GoInvite’il on õigus käesolevaid Kasutustingimusi ühepoolselt muuta avaldades uuema versiooni GoInvite’i koduleheküljel ning teavitades sellest Ostjaid, Korraldajaid ja Kasutajaid.

10.2    GoInvite’i rakenduse kasutamisel ning piletite ostmisel kehtib Eesti Vabariigi õigus.

10.3    GoInvite’i rakenduse kasutamisest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.